Back

Officer, Lawyer (Commercial Registration)

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Activities)

  • ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการของสำนักกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)

  • สามารถดำเนินงานจดทะเบียนเกี่ยวกับบริษัทจำกัด เช่น จดทะเบียนกรรมการเข้า-ออก , จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ , จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัท จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เป็นต้น
  • สามารถดำเนินงานจดทะเบียนเกี่ยวกับบริษัทจำกัดบริษัทมหาชน เช่น จดทะเบียนกรรมการเข้า-ออก , จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ , จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัท จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เป็นต้น
  • สามารถดำเนินการงานเกี่ยวกับด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สืบค้นความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า และจัดทำรายงานความเหมือนคล้าย แจ้งสายงาน
  • ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ก.01
  • สามารถเขียนอุทธรณ์เครื่องหมายการค้าได้
  • สามารถยื่นจดแจ้งเรื่องลิขสิทธิ์ได้
  • สามารถดำเนินงานจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • สามารถดำเนินงานจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม , จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อ กรมสรรพากร
  • จัดทำเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

Application Form

* All fields are required