Back

Officer, Petshop

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขายเพื่อสร้างความทรงจำอันดีให้แก่ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต
 • จัดเรียงประเภทสินค้า บริหารสินค้าหน้าร้าน และสินค้าคงคลัง เพื่อการจัดเก็บสินค้าที่ดี
 • ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา
 • แนะนำและขายสินค้าภายในร้าน
 • สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต
 • บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • รักและเข้าใจ สัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว สัมผัสได้ทั้งสุนัขและแมว
 • มีความรู้ในเรื่องอาหารสัตว์เลี้ยง
 • มีทักษะในการสื่อสารทั้งพูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • มีประสบการณ์ในงานบริหารและบริการหน้าร้านอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้ดี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม POS
 • มีใจรักในงานบริการ

Application Form

* All fields are required