Back

Quality Assurance (Telemarketing)

  ตำแหน่งงานนี้รายงานตรงต่อ Manager, Quality Assurance และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

  • ตรวจสอบคุณภาพตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
  • วิเคราะห์หรือสรุปผลการตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
  • เมื่อพบปัญหาหรือการบริการที่ไม่ตรงตามมาตรฐานทำการแจ้งผลพร้อมกับแนะนำข้อดี ข้อควรปรับปรุง เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ถูกประเมินนำไปปรับใช้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
  • สรุปผลการประเมินการบริการพร้อมนำเสนอ (Presentation) หัวหน้างานในเดือนนั้นๆ
  • สามารถออกแบบมาตรฐานการบริการเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานปฏิบัติอย่างถูกต้อง

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถตรวจสอบวิเคราะห์ในด้านคุณภาพ และมีความละเอียดรอบคอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
  • หากมีประสบการณ์ในด้าน QA Telesales & Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  Application Form

  * All fields are required