Back

Senior Manager, Editor-in-Chief (ข่าวเช้า)

Responsibilities:

  • ตรวจสอยเเละคัดเลือกประเด็นข่าวเเต่ละวันเพื่อผลิตออกอากาศ
  • ควมคุมการผลิตข่าวจากทีมข่าวเพื่อนำเสนอในรายการที่ได้รับมอบหมาย
  • บริการเเละดูเเลคอนเทนต์ข่าว รายการข่าวเช้ารุ่งอรุณ เเละคุยข่าวเช้า
  • ตรวจสอบถามถูกต้องของข้อมูลข่าว รวมถึงการใช้ภาษา รีไท์ข่าวเเละบทความที่เกี่ยวข้อง
  • ครีเอตประเด็นข่าว เเละสร้างสรรค์วิธีการนำเสนอข่าวใมนรูปแบบต่างๆ เช่น Infographic
  • ควบคุมการผลิตข่าวให้เป็นไปตามทิศทางเเละนโยบายนช่อง เเละจรรยาบรรณสื่อมวลชน
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • มีประสบการณ์ 5 ปี ในด้านงานข่าว ควบคุมการผลิต หรือรีไรท์ข่าว
  • สามารถเข้างานเป็นกะได้

Application Form

* All fields are required