Back

Senior Staff, Store Manager

รายละเอียดงาน

 • การบริหารจัดการทีมหน้าร้าน (ร้านอาหารสัตว์เลี้ยง)
 • บริหารยอดขายเพื่อให้บรรลุยอดขายตามเป้าหมาย
 • สรุปยอดขายประจำเดือน ไตรมาส และรายปี
 • สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต
 • ช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในร้าน
 • วางแผนกระตุ้นยอดขายและติดตามผลการขาย
 • นำเสนอขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้า สามารถนำเสนอและเป็นภาพลักษณ์ให้กับบริษัทได้อย่างมั่นใจ
 • บริหารสินค้าหน้าร้าน และสินค้าคงคลัง เพื่อการจัดเก็บสินค้า * งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รักและเข้าใจสัตว์เลี้ยง มีความรู้ในเรื่องอาหารและการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง สัมผัสทั้งสุนัขและแมวได้
 • มีประสบการณ์ในงานบริหารและบริการหน้าร้านอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความเป็นผู้นำทีมที่ดี และทำงานภายใต้สภาวะกดดันของงานและลูกค้าได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารทั้งพูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม POS
 • มีใจรักในงานบริการ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี

Application Form

* All fields are required