ย้อนกลับ

Assistant Creative Director (COOLfahrenheit)

ตำแหน่งงานนี้รายงานตรงต่อ Head of COOLISM และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 • กำหนดกลยุทธ์ สร้างสรรค์งานผลิตรายการวิทยุทั้ง Advertising Campaign, Entertainmerce Content, Radio Spot และ Event กิจกรรมต่างๆ ของสถานีได้
 • กำกับควบคุมทีมงานครีเอทีฟ, คูลเจ ให้สามารถสร้างสรรค์ Content อย่างมีคุณภาพ ถูกต้องและตรงตามแผนงาน 
 • วิเคราะห์, ประเมินผล Ratingและงานต่างๆ พร้อมทั้งพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • สามารถสื่อแนวคิด รูปแบบ และส่วนประกอบต่างๆของงานให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ได้
 • ควบคุมงบประมาณ และต้นทุนการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการผลิต Radio Production  และ Event อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในบริษัท Agency โฆษณา หรือธุรกิจ Media
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ และควบคุมบริหารทีมได้
 • เข้าใจพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย

ฟอร์มสมัคร

* ช่องบังคับ