ย้อนกลับ

Customer Service

Key Responsibilities:

  • ให้บริการและให้ข้อมูลกับลูกค้า ตามที่ได้รับการร้องขอ อาทิเช่น วิธีใช้ วิธีทาน สถานะการจัดส่ง เป็นต้น
  • ติดตาม และแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของเรื่องที่ลูกค้าแจ้งมาเพื่อขอรับบริการ (กรณีที่ต้องมีการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
  • ให้บริการลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

Qualification

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ด้านงาน call center หรืองานบริการลูกค้า อย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • สามารถบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดี
  • มีใจรักงานบริการ
  • สามารถติดตามและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายได้

ฟอร์มสมัคร

* ช่องบังคับ