ย้อนกลับ

Reporter (Online)

  รายละเอียดงาน

  • วางแผน นำเสนอ และคัดเลือกประเด็นข่าวร่วมกับกองบรรณาธิการ
  • ลงพื้นที่ทำข่าว ทั้งในกทม.ปริมณฑล และต่างจังหวัดร่วมกับช่างภาพ – ผู้ช่วยช่างภาพ เพื่อให้ได้ข่าวที่ถูกต้องชัดเจน และมีคุณภาพมากที่สุดตามมาตรฐานที่กำหนด
  • นำข้อมูลจากการลงพื้นที่ มาเรียบเรียงเพื่อเขียนข่าวรายงานพิเศษ หรือรายงานสดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้ข่าวที่ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด
  • ติดต่อกับแหล่งข่าวภายนอกองค์กร เพื่อแสวงหาข่าวใหม่ๆ นำมาซึ่งประเด็นข่าวที่แตกต่างจากข่าวที่เกิดขึ้นในรอบวัน
  • สนับสนุนกองบรรณาธิการ โดยเฉพาะเรื่องประเด็นข่าวให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนมากที่สุด ตามมาตรฐานที่กำหนด

  ฟอร์มสมัคร

  * ช่องบังคับ