ย้อนกลับ

Senior Manager, Outbound Telemarketing

ความรับผิดชอบของงาน

 • บริหารวางแผนการขาย และติดตามผลงานขายของทีม outbound telesales  ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 
 • วางแผนกำหนดแนวทางการทำงานทั้งรายวัน รายเดือน เพื่อให้บรรลุยอดขายได้ตามเป้าหมาย 
 • พัฒนาและกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ พร้อมทั้งติดตามประเมินผล
 • ออกแบบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งกำหนดโปรแกรมกระตุ้นการขายเพื่อให้บรรลุยอดขาย
 • บริหารจัดการทีมขายเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานในแต่ละวัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นไปตามกฎเกณฑ์และนโยบายของบริษัท 
 • กำกับดูแลทีมขายเพื่อเพิ่มรายได้และให้บริการงานขาย สร้างความพึงพอใจในการขายและการบริการอย่างดีเยี่ยมและเกินความคาดหวังของลูกค้า
 • สำรวจ วิเคราะห์และติดตามสภาพการแข่งขันของการตลาดและการขาย ข้อมูลลูกค้า คู่แข่งขัน เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนทางการตลาด รวมทั้งเพื่อปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • จัดให้มีเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานขาย
 • จัดส่งรายงานทั้งรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน รวมทั้งวิเคราะห์สถานณการณ์การทำงานให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบอย่างต่อเนื่อง
 • จัดให้มีการจ้างและจัดหาพนักงานขายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมขาย
 • บริหารจัดการคัดเลือกพนักงานเข้ามาร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดจำนวนการลาออกของพนักงาน การขาดลามาสายของพนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ได้อย่างดีเลิศและคล่องแคล่ว
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และทักษะในการสื่อสารดีมาก
 • สามารถบริหารทีมขาย และปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันและมีความรับผิดชอบสูง
 • มีทักษะในการบริหารจัดการและมีความเป็นผู้นำ
 • หากมีประสบการณ์จากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้าน TV Shopping จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ฟอร์มสมัคร

* ช่องบังคับ