ย้อนกลับ

Training Supervisor – Telesales (Knowledge Assurance)

  ตำแหน่งนี้รายงานตรงกับ Senior Manager, Knowledge Assurance และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

  • ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมแต่ละสัปดาห์สำหรับการให้บริการและงานขายทางโทรศัพท์ (Telemarketing)
  • ดำเนินการบริหารจัดการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ฝึกอบรมพนักงานใหม่ให้เข้าใจวิธีการทำงานและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
  • วางแผน กำกับ ประเมินผล การพัฒนารายบุคคล เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
  • สร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการฝึกอบรม

  คุณสมบัติของตำแหน่งงานนี้

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์โดยตรงด้านการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม อย่างน้อย 2 ปี
  • ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของ Telesales เป็นอย่างดี (มีประสบการณ์ call center)
  • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางเป็นอย่างดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint และ Google form ได้เป็นอย่างดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์, รักในการสอน และมีทัศนคติในการทำงานแบบ Teamwork
  • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจ TV Homeshopping จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

  ฟอร์มสมัคร

  * ช่องบังคับ