นโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลบริษัทอาร์เอสจำกัด (มหาชน)


บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ www.rs.co.th (“เว็บไซต์”) ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการให้ข้อมูลของบริษัท รวมทั้งกลุ่มบริษัทในเครือ ดังเช่น ประวัติขององค์กร ทีมผู้บริหาร รวมไปจนถึง การเผยแพร่ข่าวธุรกิจ ข่าวประชาสัมพันธ์ ค่านิยมองค์กร และตำแหน่งรับสมัครงาน เป็นต้น โดยผู้ใช้งานสามารถใช้บริการผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดโดยการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ระบุถึงลักษณะการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา ประมวลผล และจัดการข้อมูลส่วนบุคคล หากผู้ใช้งานเข้าชมหรือใช้เว็บไซต์ โดยใช้บริการของบริษัทหรือทำข้อตกลงกับบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ดังนั้นโปรดศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท 

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)  ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ ซึ่งการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานประวัติของผู้ใช้งานและการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับการบริการที่ดีที่สุดและเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานกรุณาอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อเข้าใจว่าบริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน และเพื่อจุดประสงค์ใด มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อผู้ใช้งาน เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานจะต้องศึกษาและปฏิบัติตาม ข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และเมื่อผู้ใช้งานได้ศึกษาและกดยอมรับเงื่อนไขการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว บริษัทฯขอยืนยันว่าจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้งาน  รวมทั้ง  บริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนที่เป็นสาธารณะ หรือข้อมูลส่วนที่ผู้ใช้งานยินยอมเปิดเผยโดยการตั้งค่าไว้ในบัญชีโซเชียลมีเดียของผู้ใช้งานนั้นได้ (ในกรณีที่มีการใช้งานเชื่อมโยงไปถึงบัญชีโซเชียลมีเดียของผู้ใช้งาน)

ข้อมูลที่จัดเก็บประกอบด้วย

1.1) อีเมล์

1.2) พฤติกรรมการใช้งานบนเว็บไชต์และแอปพลิเคชั่น

1.3)        การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามข้อ 7.  

2. การใช้ข้อมูลและการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ถูกจัดเก็บไว้กับบริษัทฯจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

2.1) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน เมื่อต้องการใช้บริการผ่านเว็บไซต์

2.2) เพื่อส่งข้อมูลกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ แก่ผู้ใช้งาน

2.3) เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นบนเว็บไซต์ 

2.4) เพื่อศึกษารูปแบบการใช้งาน และพัฒนาการนำเสนอโครงสร้าง ข้อมูล เนื้อหา บนเว็บไซต์ รวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆ ของ บริษัทฯ

2.5) เพื่อศึกษาข้อมูลการใช้งานในเว็บไซต์

2.6) เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ 

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน หากบริษัทฯ มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า หากไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานอาจได้รับผลกระทบ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานแก่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรือตามที่บริษัทฯเห็นสมควรว่าจำเป็น โดยบริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานที่จะต้องเปิดเผยสู่บุคคลภายนอก และผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวนั้นจะจัดเก็บ ใช้งาน และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้เพียงเท่าที่ผู้ใช้งานอนุญาตและข้อมูลนั้นยังคงมีความจำเป็นต่อการบรรลุจุดประสงค์ข้างต้นเท่านั้น

ในการดำเนินการพัฒนาธุรกิจ บริษัทฯ อาจต้องขยาย ห้างร้าน สาขาย่อย หรือ หน่วยธุรกิจ ต่าง ๆ ซึ่งในการทำธุรกรรมเหล่านั้น ข้อมูลของผู้ใช้งานจึงถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจอย่างหนึ่งที่สามารถถ่ายโอนได้ แต่ยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ให้ไว้ในนโยบายการคุ้มครองส่วนบุคคลที่มีมาก่อน เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ใช้งานได้ให้ความยินยอมเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ หากมีกรณีที่บริษัทหรือสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯถูกเข้าถือครอง ข้อมูลของผู้ใช้งานก็ย่อมเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่จะถูกถ่ายโอนไปด้วยเช่นกัน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าก่อนการดำเนินการใดๆ

3) สิทธิของบริษัทฯในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้งานยินยอม และอนุญาตให้ บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ หาก บริษัทฯ มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า มีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อปฎิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการจัดการทั้งด้วยความสมัครใจ หรือความจำเป็น เพื่อให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานภาครัฐตามคำสั่ง หรือกระบวนการสืบสวนของรัฐ หรือตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ใช้งานยอมรับและยืนยันว่าผู้ใช้งานจะไม่ฟ้องร้องหรือร้องเรียน ต่อ บริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

4) ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานการเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัย และมีนโยบายด้านความมั่นคงของข้อมูลอย่างชัดเจน ที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนของบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับเว็บไซต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยวิธีการดังต่อไปนี้

4.1) จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

4.2) ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

4.3) ทำลายข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างปลอดภัย เมื่อข้อมูลนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ

5) สิทธิของผู้ใช้งาน

5.1) ผู้ใช้งานมีสิทธิจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเองที่ได้ให้ไว้กับ บริษัทฯ 

5.2) ขอสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ได้ให้ไว้กับ บริษัทฯ

5.3) หากผู้ใช้งานเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถ แจ้ง บริษัทฯ เพื่อให้ทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ (ยกเว้นในกรณีที่ ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการแก้ไขได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทาง  บริษัทฯ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ) 

ในการนี้ บริษัทฯ จะจัดทำบันทึกการแจ้งการจัดเก็บความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นหลักฐานด้วย 

5.4) คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

5.5) ขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 

5.6) ขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

5.7) ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งผู้ใช้งานไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ

ผู้ใช้งานสามารถมีคำร้องขอดำเนินการต่างๆข้างต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ บริษัทฯ กำหนด เมื่อ บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะรีบดำเนินการแจ้งถึงความมีอยู่ หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ผู้ใช้งาน ภายในระยะเวลาอันสมควร 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจปฏิเสธสิทธิของผู้ใช้งาน ได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวผู้ใช้งาน ได้อีก

6) ผู้เยาว์

บริษัทฯ คำนึงถึงการใช้มาตรการป้องกันเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และไม่ได้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส) ดังนั้นบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ 

7) การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

บริษัทฯ อาจจะใช้คุกกี้ (คุกกี้ (Cookie) คือ ข้อมูลส่วนเล็กๆ ที่โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (WEB BROWSER) ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อให้บริษัทสามารถทราบเมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ของบริษัท การใช้คุกกี้ทำให้บริษัทจะสามารถทราบถึงประเภทของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ของท่านได้ โดยที่ไม่อาจทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น อาทิเช่น ชื่อจริง หรือที่อยู่ของท่าน คุกกี้ทำให้บริษัทสามารถทราบถึงบริการที่ท่านชื่นชอบ และบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของท่าน ดังนั้น คุกกี้จึงไม่เพียงแต่ทำให้บริษัทสามารถจดจำผู้ใช้บริการที่ได้เคยมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท และตรวจตราจำนวนและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น คุกกี้ยังช่วยให้บริษัทจัดบริการข้อมูล หรือโฆษณาที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับท่านด้วยบริการ ), Google Analytics, Google Firebase หรือ เทคโนโลยีอื่นใดในการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานให้สามารถใช้บริการและเข้าถึงการบริการได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น เมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จะบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึง

7.1) IP address, Cookie ID 

7.2) โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต

7.3) เว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมก่อนจะมาที่แพลตฟอร์มของทางบริษัท

7.4) หน้าเว็บที่ผู้ใช้งาน เข้าเยี่ยมชมบนแพลตฟอร์มของบริษัท

7.5) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมหน้าเว็บนั้น ๆ

7.6) ข้อมูลที่มีการค้นหาบนเว็บไซต์ รวมถึง เวลาและวันที่ที่เข้าชม และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ

7.7) ข้อมูลที่ตั้ง (Location Data)

7.8) พฤติกรรมการชมเว็บเพจของบริษัท

7.9) ระบบปฏิบัติการที่เข้าใช้งาน

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เพื่อทำการวิเคราะห์และประเมิน เพื่อช่วย บริษัทฯ ในการปรับปรุงการให้บริการบนเว็บไซต์ และการให้บริการของ บริษัทฯนั้น อาจมีการใช้ “คุกกี้” หรือคุณลักษณะอื่นๆ ในบางคราวเพื่อช่วยให้ บริษัทฯหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูล เพื่อช่วยบริษัทฯ ปรับปรุงและบริการที่บริษัทฯ นำเสนอ หรือช่วยให้บริษัทฯ มอบบริการและคุณลักษณะใหม่ๆ ได้ บริษัทฯ อาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ผู้ใช้งานเข้าไปชมด้วย บริการ Google Analytics, Google Firebase อาจถูกรวมอยู่ในบริการและแพลตฟอร์มของทาง บริษัทฯโดยจะช่วยให้ บริษัทฯสามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่เข้ามาชมหน้าเว็บไซต์ได้ และให้ บริษัทฯ เข้าใจถึงความชอบและความสนใจของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น   

8) สแปมสปายแวร์หรือไวรัส

บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการใช้ สแปม สปายแวร์ หรือ ไวรัส บนแพลตฟอร์มของ บริษัทฯหากผู้ใช้งานต้องการแจ้งเกี่ยวกับข้อความที่น่าสงสัยเข้าข่ายสแปมที่อ้างถึง บริษัทฯ ไปยังอีเมล์ของผู้ใช้งาน กรุณาติดต่อผ่านตามข้อ9.

9. การติดต่อบริษัทอาร์เอสจำกัด (มหาชน)

หากท่านประสงค์จะติดต่อบริษัท เพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อที่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-037-8888 หรือ                                  อีเมล์ : info@rs.co.th 

10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

10.1) โปรดอ่านเงื่อนไขและทำความเข้าใจการให้บริการที่ระบุถึงการใช้งาน การปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดความรับผิดที่ควบคุมการใช้งานบริการของ บริษัทฯ รวมถึงนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

10.2) บริษัทฯ อาจมีการปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงาน ของ บริษัทฯ ดังนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้การแก้ไข เปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบผ่านช่องทางการให้บริการของ บริษัทฯ ต่อไป