นโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลบริษัทอาร์เอสจำกัด (มหาชน)

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ www.rs.co.th (“เว็บไซต์”) ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการให้ข้อมูลของบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือ (“อาร์เอสกรุ๊ป”) ดังเช่น ประวัติขององค์กร ทีมผู้บริหาร รวมไปจนถึง การเผยแพร่ข่าวธุรกิจ ข่าวประชาสัมพันธ์ ค่านิยมองค์กร รับสมัครงาน และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของอาร์เอสกรุ๊ป เป็นต้น โดยผู้ใช้งานสามารถใช้บริการเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดโดยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

โดยประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีการระบุถึงลักษณะการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา ประมวลผล และจัดการข้อมูลส่วนบุคคล อาร์เอสกรุ๊ปได้ตระหนักและให้ความสำคัญในความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานเข้าชมหรือใช้เว็บไซต์ โดยใช้บริการของอาร์เอสกรุ๊ปหรือทำข้อตกลงกับอาร์เอสกรุ๊ปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ดังนั้นโปรดศึกษาประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ว่าอาร์เอสกรุ๊ปรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์ใด

1.การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อผู้ใช้งาน เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานจะต้องศึกษาและปฏิบัติตาม ข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเมื่อผู้ใช้งานได้ศึกษาและกดยอมรับเงื่อนไขการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว อาร์เอสกรุ๊ปขอยืนยันว่าจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นในการใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ มีดังต่อไปนี้

 • การสมัครงาน ได้แก่
  • ชื่อ นามสกุล
  • อีเมล์
  • เบอร์โทรศัพท์
  • ประเทศ
  • จังหวัด
  • การศึกษา
  • ชื่อ LinkedinResume
 • การสมัครเข้าร่วม Event ได้แก่
  • ชื่อ-นามสกุล
  • อีเมล
  • เบอร์ติดต่อ
  • สำหรับนิสิต / นักศึกษา
   • มหาวิทยาลัย
   • คณะ / ภาควิชา
   • ชั้นปี
  • สำหรับผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป
   • สถานที่ทำงาน / บริษัท
   • ประเภทธุรกิจ
  • เหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมงาน RS CON 2021
  • หัวข้อคอนเทนต์ที่สนใจ
  • รูปภาพหรือวีดีโอขณะเข้าร่วมกิจกรรม
  • การสมัคร Workshop ได้แก่
  • ชื่อ-นามสกุล
  • อีเมล
  • เบอร์ติดต่อ
  • ชื่อธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • สถานะทางธุรกิจ
  • ประเภทธุรกิจ
  • รูปภาพหรือวีดีโอขณะเข้าร่วมกิจกรรม

อาร์เอสกรุ๊ปจะเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี และอาศัยฐานประโยชน์อันชอบธรรมในการประมวลผล อาร์เอสกรุ๊ปยังอาจอาศัยฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ดังนี้ (1)หลักสัญญา ซึ่งใช้ในกรณีที่ผู้ใช้งานและอาร์เอสกรุ๊ปมีความจำเป็นต้องมีเงื่อนไขหรือข้อตกลงระหว่างกัน (2)หลักการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งอาร์เอสกรุ๊ปมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่บังคับใช้นั้น (3)หลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์โดยชอบของอาร์เอสกรุ๊ปและประโยชน์โดยชอบของบุคคลภายนอก โดยมีเหตุจำเป็นที่สำคัญกว่าสิทธิของผู้ใช้งาน (4)หลักการกระทำเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5)หลักการประโยชน์สาธารณะ เป็นการกระทำเพื่อการปฏิบัติงานเพื่อสาธารณประโยชน์หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2.การใช้ข้อมูลและการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ถูกจัดเก็บไว้กับอาร์เอสกรุ๊ปจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

2.1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน เมื่อต้องการใช้บริการผ่านเว็บไซต์

2.2 เพื่อใช้ในการสมัครงานกับอาร์เอสกรุ๊ป

2.3 เพื่อศึกษารูปแบบการใช้งาน และพัฒนาการนำเสนอโครงสร้าง ข้อมูล เนื้อหา บนเว็บไซต์ รวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆ ของอาร์เอสกรุ๊ป

2.4 เพื่อใช้ในการติดต่อกับอาร์เอสกรุ๊ป

2.5 เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือ Workshop ของอาร์เอสกรุ๊ป และใช้ในการทำข่าวหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรม

2.6 เพื่อใช้ปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

อาร์เอสกรุ๊ปจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้บริหารและพนักงานอาร์เอสกรุ๊ปที่เกี่ยวข้องเท่านั้น อย่างไรก็ตาม อาร์เอสกรุ๊ปอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน หากอาร์เอสกรุ๊ป มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า หากไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานอาจได้รับผลกระทบ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานแก่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรือตามที่อาร์เอสกรุ๊ปเห็นสมควรว่าจำเป็น โดยอาร์เอสกรุ๊ปคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานที่จะต้องเปิดเผยสู่บุคคลภายนอก และผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวนั้นจะจัดเก็บ ใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้เพียงเท่าที่ผู้ใช้งานอนุญาตและข้อมูลนั้นยังคงมีความจำเป็นต่อการบรรลุจุดประสงค์ที่กำหนดเท่านั้น

ในการดำเนินการพัฒนาธุรกิจ อาร์เอสกรุ๊ปอาจต้องขยาย ห้างร้าน สาขาย่อย หรือ หน่วยธุรกิจ ต่าง ๆ ซึ่งในการทำธุรกรรมเหล่านั้น ข้อมูลของผู้ใช้งานจึงถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจอย่างหนึ่งที่สามารถถ่ายโอนได้ แต่ยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ให้ไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวที่มีมาก่อน เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ใช้งานได้ให้ความยินยอมเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ หากมีกรณีที่อาร์เอสกรุ๊ปหรือสินทรัพย์ทั้งหมดของอาร์เอสกรุ๊ปถูกเข้าถือครอง ข้อมูลของผู้ใช้งานก็ย่อมเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่จะถูกถ่ายโอนไปด้วยเช่นกัน โดยอาร์เอสกรุ๊ปจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าก่อนการดำเนินการใดๆ

3. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

อาร์เอสกรุ๊ปทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ดังนี้

 • ลักษณะการเก็บ: จัดเก็บในลักษณะ Hard copy และ Soft file
 • สถานที่จัดเก็บ: เก็บไว้ในระบบสารสนเทศภายในและพื้นที่ปฏิบัติงานของอาร์เอสกรุ๊ป
 • ระยะเวลาจัดเก็บ: เป็นไปตามระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุในข้อที่ 1

เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรืออาร์เอสกรุ๊ปไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแล้ว อาร์เอสกรุ๊ปจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการที่มั่นคงปลอดภัย และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

4. สิทธิของอาร์เอสกรุ๊ปในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้งานยินยอม และอนุญาตให้ อาร์เอสกรุ๊ปเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ หากอาร์เอสกรุ๊ปมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า มีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อปฎิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการจัดการทั้งด้วยความสมัครใจ หรือความจำเป็น เพื่อให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานภาครัฐตามคำสั่ง หรือกระบวนการสืบสวนของรัฐ หรือตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ใช้งานยอมรับและยืนยันว่าผู้ใช้งานจะไม่ฟ้องร้องหรือร้องเรียนต่ออาร์เอสกรุ๊ปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

5. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

อาร์เอสกรุ๊ปคำนึงถึงความปลอดภัย และมีนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงของข้อมูลอย่างชัดเจนในการจัดเก็บข้อมูลส่วนของบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับเว็บไซต์

6. สิทธิของผู้ใช้งาน

6.1 ผู้ใช้งานมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเองที่ได้ให้ไว้กับอาร์เอสกรุ๊ป

6.2 ขอสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ได้ให้ไว้กับอาร์เอสกรุ๊ป

6.3 หากผู้ใช้งานเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้งอาร์เอสกรุ๊ป เพื่อขอให้ทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ (ยกเว้นเมื่อการดำเนินการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้จากฝั่งของผู้ใช้งานกรณีเช่นนี้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหรือแก้ไขข้อมูลได้ทันทีด้วยตนเองและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้อาร์เอสกรุ๊ปดำเนินการดังกล่าว)

ในการนี้ อาร์เอสกรุ๊ปจะจัดทำบันทึกการแจ้งการจัดเก็บความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นหลักฐานด้วย 

6.4 ขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

6.5 ขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 

6.6 ขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

6.7 ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งผู้ใช้งานไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ

ผู้ใช้งานสามารถส่งคำร้องขอดำเนินการต่างๆ ข้างต้น มาได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล dpo@rs.co.th ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อาร์เอสกรุ๊ปกำหนด เมื่ออาร์เอสกรุ๊ปได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว อาร์เอสกรุ๊ปจะรีบดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่อาร์เอสกรุ๊ปได้รับคำร้องขอดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม อาร์เอสกรุ๊ปอาจปฏิเสธสิทธิของผู้ใช้งาน ได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวผู้ใช้งานได้อีก

7. ผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

อาร์เอสกรุ๊ปคำนึงถึงการใช้มาตรการป้องกันเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ (บุคคลที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี) ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ดังนั้น อาร์เอสกรุ๊ปขอเรียนให้ทราบว่าอาร์เอสกรุ๊ปไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ในกรณีที่ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้กระทำการแทนทราบว่าข้อมูลของผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถที่อยู่ในความดูแลของท่านถูกจัดเก็บอยู่ในเว็บไซต์ของอาร์เอสกรุ๊ป ท่านสามารถร้องขอให้อาร์เอสกรุ๊ปดำเนินการลบได้โดยส่งคำร้องมาตามที่กำหนดในหัวข้อที่ 6

8. การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

คุกกี้ คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์วางไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เพื่อจะช่วยให้เว็บไซต์ทำงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งเก็บข้อมูลให้กับเว็บไซต์ ตารางด้านล่างนี้แสดงคุกกี้และวัตถุประสงค์การใช้งานของคุกกี้แต่ละชนิดที่ใช้

 • ประเภท Analytics ประกอบด้วย
  • _ga คุ๊กกี้นี้ถูกติดตั้งโดย Google Analytics เพื่อใช้ในการคำนวณผู้เยี่ยมชม เซสชัน ข้อมูลแคมเปญ และติดตามการใช้งานไซต์สำหรับรายงานการวิเคราะห์ของไซต์ คุกกี้จะจัดเก็บข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนและกำหนดหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มเพื่อระบุผู้เยี่ยมชม
  • _gid คุ๊กกี้ถูกนี้ติดตั้งโดย Google Analytics เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์และช่วยในการสร้างรายงานการวิเคราะห์เกี่ยวกับการทำงานของเว็บไซต์ ข้อมูลที่ถูกรวบรวม รวมถึงจำนวนผู้เยี่ยมชมแหล่งที่มา และเพจต่างๆ ซึ่งถูกแสดงในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
 • ประเภท Other ประกอบด้วย
  • gat_gtag_UA_162361394_1 ใช้ Global site tag (gtag.js) ซึ่งเป็นจาวาสคริปต์ และ API สำหรับใช้ในการส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์ม Google Analytics, Google Ads, และ Google Marketing
  • _gat_UA-44283362-17 ถูกสร้างโดย Google Analytics ซึ่งจะมีการระบุถึงรหัสขององค์กรที่ใช้ คุ๊กกี้นี้ถูกใช้เพื่อจำกัดข้อมูลที่ถูกบันทึกโดย Google บนเว็บไซต์ที่มีการเข้าใช้งานสูง

 

นอกจากนี้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมให้ผู้ใช้งานจัดการและควบคุมการใช้งานคุกกี้ผ่านการกำหนดค่าที่เว็บเบราว์เซอร์เอง โดยผู้ใช้งานสามารถจัดการการใช้คุกกี้ได้ด้วยตัวเอง โดยการคลิ๊กที่ลิ้งด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดการจัดการคุกกี้ของแต่ละเว็บเบราว์เซอร์  

 

สำหรับเบราว์เซอร์อื่น สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเบราว์เซอร์นั้น หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้หรือวิธีการดูการกำหนดค่าคุกกี้ สามารถดูได้ที่  www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org

หากผู้ใช้งานไม่ต้องการให้ Google Analytics  ติดตามข้อมูลคุณในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ท่านเยี่ยมชม โปรดไปที่ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

9. สแปมสปายแวร์หรือไวรัส

อาร์เอสกรุ๊ปไม่อนุญาตให้มีการใช้ สแปม สปายแวร์ หรือ ไวรัส บนแพลตฟอร์มของอาร์เอสกรุ๊ป หากผู้ใช้งานต้องการแจ้งเกี่ยวกับข้อความที่น่าสงสัยเข้าข่ายสแปมที่อ้างถึงอาร์เอสกรุ๊ปไปยังอีเมล์ของผู้ใช้งาน กรุณาติดต่อตามที่กำหนดในหัวข้อที่ 9

10. การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากผู้ใช้งานประสงค์จะติดต่อกับอาร์เอสกรุ๊ป เพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-037-8888 หรือ อีเมล์ : dpo@rs.co.th 

11. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

11.1 โปรดอ่านเงื่อนไขและทำความเข้าใจการให้บริการที่ระบุถึงการใช้งาน การปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดความรับผิดที่ควบคุมการใช้งานบริการของอาร์เอสกรุ๊ปรวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

11.2 อาร์เอสกรุ๊ปอาจมีการปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงาน ของอาร์เอสกรุ๊ป ดังนี้ อาร์เอสกรุ๊ปขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ การแก้ไข เปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาร์เอสกรุ๊ปจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบผ่านเว็บไซต์ต่อไป