เคล็ดลับการทำงานเป็นทีม สร้างทีมเวิร์คให้มีผลงานเวิร์คสุดๆ

ส่งต่อข่าวนี้
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Copy Link

หลักการทำงานเป็นทีมเวิร์ค (Teamwork)

เพราะในชีวิตการทำงานนั้นแทบจะพูดได้เลยว่า คงไม่มีใครที่ทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องร่วมมือกับใครเลย เพราะงานแต่ละอย่างจะขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้นั้น ย่อมต้องเกิดจากการทำงานเป็นทีมและเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถอันโดดเด่นและแตกต่างกันไปในแต่ละด้าน ฉะนั้นการมีทีมงานที่ดีเพื่อให้สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างราบรื่นจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ ซึ่งเราสามารถเริ่มต้นจากการสร้างทีมงานที่ดีได้ด้วยเคล็ดลับต่อจากนี้ที่จะช่วยให้เกิดเป็นทีมเวิร์คที่ดี และพร้อมก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จด้วยกัน

 

ทีมเวิร์คที่ดีต้องมีปฏิสัมพันธ์ของทีมงาน

วิธีทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดี-มีปฏิสัมพันธ์ของทีมงาน

หลักการการทำงานเป็นทีมนั้นการสื่อสารระหว่างกันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการทำงาน ไปจนถึงเป้าหมายของการทำงาน ทุกคนในทีมควรมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันอยู่เสมอ ที่สำคัญต้องกล้าแสดงความคิดเห็น คิดเอาไว้เสมอว่าทุกไอเดียจะช่วยกันขัดเกลาผลงานให้ดียิ่งขึ้น และทุกคำถามจะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ตรงกันข้าม หากไม่มีปฏิสัมพันธ์หรือแสดงความคิดเห็นกับผู้ร่วมทีม ก็จะไม่เรียกว่าเป็นทีมเวิร์ค และจะส่งผลให้งานไม่เป็นไปตามแผนได้อีกด้วย

 

ทีมเวิร์คที่ดีต้องมีเป้าหมายการทำงานร่วมกัน

วิธีทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดี-มีเป้าหมายการทำงานร่วมกัน

หลักการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพนั้นควรมีการวางเป้าหมายในการทำงานร่วมกันที่ชัดเจน เพราะจะทำให้ทีมงานมองเห็นภาพแห่งความสำเร็จร่วมกัน เข้าใจทิศทางในการทำงาน และเกิดเป็นความร่วมมือร่วมใจ ทั้งยังสามารถแบ่งหน้าที่ในการทำงานเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น ข้อนี้นับเป็นส่วนสำคัญมากในการทำงานเป็นทีม

 

ทีมเวิร์คที่ดีต้องมีโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจน

วิธีทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดี-มีโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจน

โครงสร้างการทำงานเป็นทีมเวิร์คในที่นี้ หมายถึงการวางตำแหน่งในการทำงานที่ชัดเจน ซึ่งในทีมหนึ่งจะมีทั้งหัวหน้าทีมที่มีความสามารถในการตัดสินใจหากเกิดปัญหาในการทำงาน และผู้ร่วมทีมที่ช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อให้ผลงานสำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมาย อีกทั้งยังทำให้ทุกคนในทีมเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมทีมคนอื่นๆ ได้ชัดเจนอีกด้วย

 

ทีมเวิร์คที่ดีควรมีผู้ร่วมทีมที่มีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน

การสร้างทีมงานที่มีทีมเวิร์คที่ดี-มีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน

วิธีการทำงานเป็นทีมเวิร์คเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป้าหมายเดียวกัน ทัศนคติในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพาทีมให้ทำงานได้อย่างตลอดรอดฝั่ง เพราะหากมีคนหนึ่งคนใดมีอคติต่องาน ไม่พร้อมทำงาน หรือมีปัญหาในการทำงานเป็นทีม แน่นอนว่าจะส่งผลให้การสร้างทีมเวิร์คนั้นมีโอกาสล้มเหลวหรือไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นการพูดคุยหรือมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่เสมอเหมือนกับที่เราได้แนะนำไปข้างต้น คือวิธีที่จะช่วยสร้างความรู้สึกร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำงาน และช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาภายในทีมได้อย่างทันท่วงที

 

ทีมเวิร์คที่ดีต้องสามารถปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์

การสร้างทีมงานและมีทีมเวิร์คที่ดี-ต้องปรับตัวได้ทุกสถานการณ์

แน่นอนว่าในการทำงานเป็นทีมหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นย่อมต้องมีปัญหาหรืออุปสรรคที่เราอาจไม่คาดคิดอย่างแน่นอน ดังนั้นการรู้จักปรับตัวในการทำงานให้ทันท่วงที เปิดใจยอมรับ และพร้อมเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่เกี่ยงงานหรือปัดความรับผิดชอบ เพื่อให้งานสามารถเดินหน้าต่อได้ เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานเป็นทีมเวิร์คคือ การมีผลงานที่เป็นไปตามเป้าหมายจึงจะถือว่าเป็นทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

 

มุมมองการทำงานเป็นทีมเวิร์คของ RS Group จากคุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นอกจากคำแนะนำในการทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในมุมมองของเฮียฮ้อ หรือคุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์, CEO RS Group ได้กล่าวไว้ว่า “การทำงานร่วมกันระหว่างคนในองค์กร ประเด็นที่หลายๆ คนเจอคือ ความแตกต่างในเรื่องของวัย และประสบการณ์ระหว่างคนที่อยู่มานานกับคนที่เข้ามาทำงานใหม่ แต่สำหรับที่ อาร์เอส เรื่องนี้แทบไม่เป็นปัญหา เพราะเราไม่ได้สนใจว่าใครแก่หรือเด็ก เราเคารพกันที่ผลของงาน และสิ่งที่จะทำให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้คือค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพราะจะช่วยหล่อหลอมให้ทุกคนมีทัศนคติ และ Mindset ที่คล้ายคลึงกัน จึงมองไปที่เป้าหมายเดียวกันและสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คได้”

นับเป็นแนวคิดสำหรับองค์กรที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ เพื่อให้มีทีมเวิร์คที่มีประสิทธิภาพ เพราะคนคือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนพาองค์กรไปสู่ความความสำเร็จ