Sustainability

ที่อาร์เอส กรุ๊ป เรามีเป้าหมายสู่ความยั่งยืนด้วยการตอบสนองความต้องการตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจอย่างสมดุล ในฐานะผู้สร้างสรรค์แรงบันดาลใจและส่งมอบองค์ความรู้ ด้วยความบันเทิง สินค้า และบริการที่มีคุณค่า พร้อมเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้คนอย่างยั่งยืน

ความยั่งยืนที่ อาร์เอส กรุ๊ป

Sustainability
Commitment

เราให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล พร้อมทั้งมีส่วนร่วมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายขององค์การสหประชาชาติ

People

เราสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ พร้อมเชื่อมโยงผู้คนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการส่งมอบแรงบันดาลใจผ่านองค์ความรู้ควบคู่ความบันเทิง และเดินหน้าสนับสนุนความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในมิติด้านสังคม

Planet

เราเชื่อมั่นในความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อลดของเสียในกระบวนการธุรกิจ พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงานของเรา

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในมิติด้านสิ่งแวดล้อม

Prosperity

เราเชื่อมโยงประสบการณ์แบบไร้รอยต่อ ด้วยการวิเคราะห์ฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยธุรกิจที่โดดเด่นเฉพาะด้าน เพื่อมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการที่หลากหลาย ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจ

Principle

เรายืนหยัดในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ยึดมั่นตามระเบียบ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ด้วยแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในมิติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Sustainability Road Map

2568

2568

เพิ่มสัดส่วนยอดขายสินค้าที่ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตลง เพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนและความเป็นกลางทางคาร์บอน

2567

2567

ปรับรูปแบบการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติก และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2566

2566

มุ่งพัฒนาความยั่งยืนด้าน ESG ร่วมกับคู่ค้า พร้อมดำเนินแผนพัฒนาความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม โดยลดจำนวนการฝังกลบสินค้าหมดอายุด้วยการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำโครงการเพื่อลดคาร์บอนฟุตพรินต์ในองค์กร รวมทั้งยกระดับนโยบายความหลากหลายของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

2565

2565

ปลูกฝังความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่พนักงานอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดเป็นนโยบายสำคัญในระดับองค์กร และจัดทำโครงการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับพันธมิตร

2564

2564

ปรับปรุงและพัฒนานโยบายการกำกับกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น จรรณยาบรรณคู่ค้า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายบริหารและจัดการความเสี่ยง นโยบายและแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ฯลฯ

2563

2563

พัฒนานโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนต่างๆ ให้เหมาะสมกับโลกในยุคปัจจุบัน และจัดทำแบบสำรวจด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืน (THSI)

Sustainability News