Back

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและคุณสมบัติขององค์กรที่ดี

ส่งต่อข่าวนี้
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Copy Link

“การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี” เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างทีมเวิร์คให้มีประสิทธิภาพ

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและคุณสมบัติที่องค์กรที่ดีควรมี

“วัฒนธรรมองค์กร” ประโยคคุ้นหูที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการสร้างทีมเวิร์คของแต่ละองค์กรให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นสิ่งที่พนักงานแต่ละคนใช้เพื่อเป็นการตัดสินใจว่า องค์กรนั้นๆ จะนำพาพวกเขาไปได้ไกลแค่ไหน ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการทุกท่านจึงควรให้ความสำคัญ เริ่มต้นจากการทำความรู้จักกับคำว่าวัฒนธรรมองค์กรให้มากยิ่งขึ้นจากบทความฉบับนี้กันครับ

วัฒนธรรมขององค์กรคืออะไร

วัฒนธรรมองค์กรหมายถึงอะไร

คำว่าวัฒนธรรมองค์กรนั้นหมายถึง ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อที่ทุกคนในองค์กรมีร่วมกัน และทั้งหมดนี้ยังเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเป้าหมายขององค์กรให้เป็นภาพใหญ่ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียว ทั้งยังเป็นสิ่งที่กำหนดวิธีการทำงานของทุกคนให้เป็นไปตามกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ คำว่า “วัฒนธรรมองค์กร” จึงเป็นเหมือนหัวใจที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

 

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรกับทัศนคติและประสิทธิภาพในการทำงาน

วัฒนธรรมองค์กรกับทัศนคติ และประสิทธิภาพในการทำงาน

ข้อดีที่เป็นส่วนส่วนสำคัญที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือ หากแต่ละองค์กรมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ก็จะส่งผลให้ทิศทางในการทำงานของพนักงานเป็นไปอย่างชัดเจนและเหมาะสม นำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานที่มากขึ้น นอกจากนี้วัฒนธรรมองค์กรยังช่วยปลูกฝังทัศนคติที่พนักงานมีต่อองค์กรเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยกำหนดพฤติกรรม โดยอาจเห็นได้จาก role model หรือแบบอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จในองค์กร และยังทำให้พนักงานเห็นภาพที่ชัดเจนว่าคนแบบไหนที่เหมาะหรือไม่เหมาะกับองค์กรของเรา หรือควรประพฤติปฏิบัติตัวไปในทิศทางไหนให้เกิดความเหมาะสม

ที่สำคัญ วัฒนธรรมองค์กรที่มีความชัดเจน จะช่วยดึงดูดคนที่เหมาะกับองค์กรนั้นๆ ให้เข้ามาร่วมงาน และยังช่วยคัดกรองให้เราได้เห็นว่า คนแบบไหนที่ช่วยนำพาให้องค์กรประสบความสำเร็จ หรือคนแบบไหนที่องค์กรควรหลีกเลี่ยง

การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่ดีควรมีแนวคิดแบบไหน

วัฒนธรรมองค์กรที่ดี ควรมีแนวคิดแบบไหน

วัฒนธรรมองค์กรที่ดีควรมีความเหมาะสมกับ Core Value หรือค่านิยมองค์กร และ Mission หรือพันธกิจ รวมทั้งอุดมการณ์อันเป็นเป้าหมายหลักขององค์กร โดยเราขอยกตัวอย่างคำอธิบายส่วนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดถึงคุณสมบัติสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมีอยู่ 6 อย่าง ดังนี้

  • วิสัยทัศน์ (Vision)

การที่จะมีวัฒนธรรมขององค์กรที่ดีควรเริ่มตั้งแต่การตั้งพันธกิจของบริษัท (mission) ไปถึงการสร้างตัวตนของบริษัท ว่าอยากให้องค์กรเราเป็นแบบไหน หรือมีคนทำงานแบบไหน

  • คุณค่า (Values)

คือการสร้างวัฒธรรมองค์กรให้มีคุณค่าเหมาะสมกับทิศทางของบริษัท คุณค่าที่ดีช่วยจะปรับมุมมองและการทำงานของพนักงานทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียว

  • การปฏิบัติ (Practices)

เป็นการสร้างวัฒธรรมองค์กรให้ออกมาเป็นสิ่งที่พนักงานสามารถจับต้องได้ ยกตัวอย่างเช่น ข้อบังคับทางจริยธรรม หรือ คู่มือการทำงานเป็นต้น

  • พนักงานในองค์กร (People)

อาจจะเป็นวิธีที่บริษัทดูแลพนักงาน หรือวิธีที่บริษัทใช้ในการหาพนักงานใหม่ หลายๆ คนมองว่า ตัวพนักงานก็คือวัฒธรรมขององค์กรนั้นๆ นั่นเอง

  • การเล่าเรื่อง (Narrative)

การเล่าเรื่องหรือการสื่อสารก็เป็นส่วนสำคัญของการสร้างองค์กร หลายองค์กรเน้นเรื่องวัฒนธรรมที่มีรากฐานจากผู้ก่อตั้ง และสร้างองค์กรให้เติบโตมาจนถึงปัจจุบัน

  • สถานที่ (Place)

ในที่นี้หมายถึงตำแหน่งที่ตั้งขององค์กร ตลอดไปจนถึงการออกแบบ สิ่งพวกนี้จะช่วยบอกว่าบริษัทของเราทำงานแบบไหน ยกตัวอย่างเช่น บริษัทที่เน้นด้านเทคโนโลยีมักจะใส่อุปกรณ์ไอทีที่ทันสมัยเข้าไปในออฟฟิศค่อนข้างมาก เพื่อให้เหมาะกับพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอที หรือบริษัทที่เน้นเรื่องการออกแบบ ก็จะตกแต่งออฟฟิศให้มีความสวยงามและดูมีรสนิยม

 

ซึ่งทั้ง 6 ข้อที่กล่าวมานี้ RS GROUP ก็นำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยนำพาให้พนักงานทุกคนมีแนวคิดและทัศนคติในการทำงานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียว เริ่มตั้งแต่ mission หรือ เป้าหมายหลัก นั่นคือ “การสร้างแรงบันดาลใจและเติมเต็มชีวิตผู้คนด้วยความบันเทิง สินค้า และบริการที่สร้างสรรค์และมีคุณค่า” รวมทั้ง Core Values ทั้ง 4 ข้อ ที่เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยปรับมุมมองและแนวคิดในการทำงานของพนักงานทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียว ได้แก่ Passionate : แรงผลักดัน, Inspiring : แรงบันดาลใจ, Inquisitive : การใฝ่เรียนใฝ่รู้ และ Goal-Oriented : มีความแน่วแน่ที่เป้าหมาย

 

นอกจาก RS GROUP จะมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแล้ว เรายังใส่ใจในการฝึกฝนและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรในองค์กรอยู่เสมอ เราเชื่อว่าทั้งหมดนี้จะหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณค่าต่อพนักงานทุกคน เพื่อให้เกิดเป็นทีมเวิร์คที่ดี มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่ความสำเร็จตามอุดมการณ์และเป้าหมายขององค์กรได้ในที่สุดครับ

 

ขอบคุณข้อมูล : Thaiwinner