อาร์เอส กรุ๊ป รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

ส่งต่อข่าวนี้
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Copy Link

RS Group จัดกิจกรรม “RS Group Anti-Corruption”

เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล 9 ธันวาคม 2564

อาร์เอส กรุ๊ป ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี เป็นธรรม โปร่งใส และปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ อาร์เอส กรุ๊ป ได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตไปเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และเพื่อตอกย้ำถึงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านทุจริตสากล 9 ธันวาคม 2564 อาร์เอส กรุ๊ป นำโดย นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมผู้บริหารบริษัทในเครือ จัดกิจกรรม RS Group Anti-Corruption เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร ให้มีความเข้าใจถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส ต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การสนับสนุนและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กร อีกทั้ง ยังเปิดช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสไปยังช่องทางตามที่บริษัทกำหนด โดยร่วมกันสอดส่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือเหตุการณ์ต้องสงสัยว่าเป็นการคอร์รัปชั่น เพื่อให้องค์กรมีมาตรฐานจรรยาบรรณธุรกิจระดับสากล