Back

อาร์เอส กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ส่งต่อข่าวนี้
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Copy Link

อาร์เอส กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์

 

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหาร จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องโรส ฮอลล์ อาคารอาร์เอส กรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 5 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินปี 2564 จ่ายเงินปันผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

 

#####