Back

เคล็ดลับการจัดการบริหารองค์กร “อาร์เอส” ยุคใหม่ ชวนผู้บริหารธุรกิจรุ่นใหม่ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

ส่งต่อข่าวนี้
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Copy Link

RS เดินหน้าก้าวสู่ความสำเร็จ ด้วยกลยุทธ์การจัดการบริหารองค์กรยุคใหม่

4 กลยุทธ์การบริหารองค์กร RS ยุคใหม่ สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

จากสถานการณ์ Technology Disruption ที่ทำให้หลายองค์กรต้องหันมาปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์และยุคสมัย เพื่อพัฒนาธุรกิจให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้นั้น การเตรียมพร้อมโดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการในการจัดการบริหารองค์กรและการพัฒนาองค์กรยุคใหม่ให้เหมาะสม จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่หลาย ๆ องค์กรหันมาใส่ใจกันมากขึ้น

ลองมาดู 4 เรื่องสำคัญที่อาร์เอสใช้ในการจัดการองค์กรยุคใหม่ หากใครสนใจก็สามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน

 

การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ ต้องให้ความสำคัญกับความร่วมมือของพนักงาน

การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ต้องให้ความสำคัญกับความร่วมมือของพนักงาน

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลาย ๆ องค์กรจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานเป็นแบบ work from home เพื่อลดความแออัดในการเดินทางและเพิ่มระยะห่างแบบ Social distancing ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การติดต่อสื่อสารกันระหว่างพนักงานและผู้บังคับบัญชา จำเป็นต้องมีการอัพเดทงานกันอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นภายในหน่วยงานเดียวกันหรือระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายไม่ขาดตกบกพร่อง

ดังนั้น การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ จึงต้องทำให้พนักงานเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อให้การสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงานในองค์กร นอกจากวิธีนี้จะช่วยสร้าง teamwork ที่ดีให้กับองค์กรแล้ว ผู้บริหารขององค์กรควรปลูกฝังเอาไว้ในค่านิยมองค์กรเพื่อให้เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรยุคใหม่ โดยในช่วงที่มีการล็อคดาวน์ ผู้บริหารของ “อาร์เอส” ก็ได้มีการสื่อสารถึงพนักงานเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่พนักงานด้วยเช่นกัน

 

การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ ต้องหาวิธีการให้ทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง

การจัดการองค์กรยุคใหม่ต้องหาวิธีให้ทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง

 การบริหารองค์กรยุคใหม่ ผู้บริหารควรหาวิธีการเพื่อช่วยให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพราะวิธีการทำงานเดิม ๆ อาจไม่เพียงพอต่อโลกในปัจจุบันอีกต่อไป การปลูกฝังแนวคิดเพื่อการสร้างระบบและวิธีการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว จึงเป็นวิธีการจัดองค์กรยุคใหม่ที่ควรนำมาปรับใช้ โดยเริ่มต้นจากการให้ความรู้ จัดอบรมเพื่อสร้างทักษะที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ต่อยอดการทำงานในด้านต่างๆ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้คิด ได้นำเสนอ และลงมือทำโปรเจกต์ต่างๆ ด้วยตัวเอง ดีกว่าการสั่งงานเป็นวันๆ โดยหนึ่งในค่านิยมของอาร์เอสในการพัฒนาองค์กร คือการใฝ่เรียนใฝ่รู้ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้พนักงานกล้าคิด กล้าถาม และแสวงหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ ต้องมีความยืดหยุ่น

การจัดการองค์กรยุคใหม่ต้องมีความยืดหยุ่น

สำหรับการจัดการองค์กรยุคใหม่นั้น กฎระเบียบต่าง ๆ ในองค์กรควรมีความยืดหยุ่น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในช่วงที่คนรุ่นใหม่ต้องเข้ามาเป็นกำลังสำคัญร่วมกับคนเก่าในองค์กร แนวทางในการปฏิบัติงานจึงควรปรับให้ตอบโจทย์กับคนหลายช่วงวัย นั่นก็คือ เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานตามความเหมาะสม เช่น การเปิดโอกาสให้คนในองค์กรได้ทำงานตามความถนัด หรือได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ รวมไปถึงการจัดให้มีสวัสดิการ ผลตอบแทน และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้พนักงานมีความสุขในการทำงานมากขึ้น

โดยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา พนักงานของอาร์เอสได้ย้ายมาทำงานที่ออฟฟิศใหม่ ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างครบครัน รวมถึงมีการปรับสวัสดิการและช่วงเวลาในการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมี Work-Life Balance อีกด้วย เรียกได้ว่าป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรและการบริหารองค์กรยุคใหม่ให้เหมาะกับองค์กรในยุคปัจจุบัน

 

การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ ต้องมองไกลถึงอนาคต

การจัดการองค์กรยุคใหม่ต้องมองไกลถึงอนาคต

 หลังจากคำว่า “New normal” กลายมาเป็นคำฮิตตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ผู้บริหารควรหันมามองว่า แล้วอะไรคือ “มาตรฐานใหม่” ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ เช่น RS GROUP เองที่ได้ทรานส์ฟอร์มองค์กรและปรับทีมผู้บริหาร รวมทั้งการปรับโครงสร้างองค์กรยุคใหม่เป็นแบบ Flat Organization เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการนำระบบ OKRs ซึ่งเป็นวิธีการวัดผลที่องค์กรชั้นนำระดับโลกเลือกใช้ เพราะเป็นการกำหนดเป้าหมายใหญ่ให้กับองค์กร โดยให้แต่ละส่วนงานได้มีส่วนร่วมหรือหาวิธีการในการทำงานเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย จึงเป็นการวัดผลที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับคนทำงานจริงๆ เพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานใหม่ในการทำงานสำหรับองค์กรยุคใหม่ นับเป็นมุมมองของผู้บริหารที่มองไปถึงความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคตได้เป็นอย่างดี

 

จากการจัดการและบริหารองค์กรยุคใหม่ดังที่กล่าวมา ทำให้อาร์เอสได้ก้าวสู้การเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการยอมรับและถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมาก และเรายังไม่หยุดที่จะพัฒนาและสร้างมาตรฐานในการทำงานที่ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและสร้างความสุขให้กับผู้คนอย่างยั่งยืน