Back

7 คุณสมบัติผู้บริหารที่ดีและ Passion ในการบริหารองค์กร

ส่งต่อข่าวนี้
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Copy Link

การเป็นผู้บริหารที่ดีต้องมีทั้ง Passion และ 7 คุณสมบัติสำคัญในการบริหารองค์กร

7 คุณสมบัติการเป็นผู้บริหารที่ดี

เพราะผู้บริหารที่ดีไม่ได้เป็นเพียงชื่อตำแหน่งที่แสดงถึงการเติบโตในหน้าที่การงานเท่านั้น แต่เป็นการแสดงถึงความเป็นผู้นำขององค์กรที่จะต้องใช้ทั้งวิสัยทัศน์ รวมไปจนถึงศักยภาพอันหลากหลายในการบริหารงาน เพื่อนำพาพนักงานทุกคนไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จอันเป็นเป้าหมายเดียวกันในการทำงาน


ไม่เพียงเท่านี้ผู้บริหารที่ดียังเป็นทั้งแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรได้อีกด้วย ลองมาดูคุณสมบัติ 7 ประการที่ผู้บริหารที่ดีควรมี เพื่อให้สามารถครองใจและได้รับการยอมรับนับถือจากทุกคนในองค์กรกันครับ

เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้

ผู้บริหารที่ดีจะต้องเป็นแรงบันดาลใจให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร รวมไปจนถึงคนอื่นๆ ที่ได้รู้จัก ทั้งยังช่วยผลักดันให้เกิดความมุ่งมั่นกับงานที่ทำอยู่ เพื่อให้เกิดความสำเร็จลุล่วง นอกจากนี้การเป็นแรงบันดาลใจกับผู้อื่นยังทำให้คุณมีความเป็นผู้นำที่สร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในองค์กร ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานร่วมกัน

ซึ่งในข้อนี้ RS GROUP ก็ได้นำมาใช้ร่วมกับค่านิยมองค์กรภายใต้คำว่า Inspiring ที่สื่อถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับทุกคนในองค์กร

มีเป้าหมายที่ชัดเจน

ในการบริหารงานนั้นจะต้องมีเป้าหมายที่จัดเจน เพื่อให้สามารถสื่อสารกับพนักงานทุกคนในองค์กรเข้าใจและมองไปที่ภาพใหญ่ภาพเดียวกัน รวมถึงต้องมีการกระตุ้นให้พนักงานเกิดการร่วมแรง ร่วมใจและร่วมมือกันทั้งองค์กร เกิดเป็น teamwork ที่ดีเยี่ยมและนำมาซึ่งความสำเร็จร่วมกันทั้งองค์กร

สำหรับเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนนั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของ RS GROUP ภายใต้คำว่า Goal-Oriented หรือการแน่วแน่ที่เป้าหมาย เพื่อให้ทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกคนมองไปที่ภาพแห่งความสำเร็จที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง

การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ คือหนึ่งในสิ่งที่ผู้บริหารที่ดีควรมี เพราะจะทำให้มองเห็นทิศทางและเป้าหมายได้กว้างไกล สามารถชี้นำให้ผู้ร่วมงานได้เห็นถึงเส้นทางไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ การรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ ยังทำให้เรามีความพร้อมในการปรับตัว อันจะนำไปสู่ความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง กล้าทดลองทั้งถูกและผิด เพื่อให้เกิดการค้นพบสิ่งใหม่ ไม่มัวยึดติดกับกรอบปฏิบัติแบบเดิมๆ

ในข้อนี้มีความสอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของ RS GROUP ภายใต้คำว่า Inquisitive หรือการใฝ่เรียนใฝ่รู้ การเปิดโลกให้กว้างเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ ไม่กลัวที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับและเปลี่ยนตัวเองให้ทันต่อทุกสถานการณ์อยู่เสมอ

พร้อมรับฟังความเห็นของผู้อื่น และมีภาวะการตัดสินใจที่ดี

การเปิดในรับฟังทุกความคิดเห็น คือหนึ่งในข้อควรปฏิบัติของผู้บริหารที่ดีเช่นกัน เพราะทุกเสียงของพนักงานในองค์กรนั้นมีความหมายที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี การเปิดใจรับฟังจะช่วยให้ผู้ร่วมงานกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ทำให้เราได้รับรู้และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นควรมาพร้อมกับภาวะการตัดสินใจที่ดี เด็ดขาด แม่นยำ และอยู่บนพื้นฐานของความรอบคอบด้วยเช่นกัน

โดยคุณสมบัติของการเป็นผู้บริหารที่ดีอย่างการมีภาวะการตัดสินใจที่ดีนั้น ก็ไม่ต่างจากค่านิยมองค์กรของ RS GROUP ภายใต้คำว่า Passionate หรือแรงผลักดันในการทำงาน เมื่อเรามีแรงผลักดันที่อยากจะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า ก็จะช่วยทำให้เกิดความมุ่งมั่น กล้าคิด กล้าทำและกล้าที่จะตัดสินใจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ส่งผลดีทุกคนนั่นเอง

พร้อมจะเป็นผู้ตามที่ดี

ผู้บริหารที่ดีนอกจากจะเป็นผู้นำขององค์กรแล้ว ยังควรเป็นผู้ตามที่ดีด้วย เพื่อให้เข้าใจในทุกกระบวนการทำงานของพนักงานทุกระดับ ในบางครั้งอาจมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่ช่วยเพิ่มมุมมองในงานทำงานของผู้บริหารให้กว้างไกลขึ้น ถือเป็นประโยชน์ในแง่ของการเรียนรู้ พัฒนา และยังไม่เป็นการปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ของผู้ร่วมงานอีกด้วย

มีการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ

การเป็นผู้บริหารที่ดีต้องมีการสื่อสารที่ดี

การเป็นผู้บริหารที่ดีต้องสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์และมีกาลเทศะ รู้ว่าเวลาไหนควรสื่อสารอย่างไร กำลังสื่อสารกับใคร เพื่อให้การสื่อสารตรงตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้การสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้แข็งแกร่ง น่าเชื่อถือ และยังก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของพนักงานทุกคนได้อีกด้วย

มีความยุติธรรม

เพราะความยุติธรรมคือพื้นฐานสำคัญของการปกครอง การไม่เอนเอียงไปด้วยอคติ หรือเลือกฝักฝ่าย แต่พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกคนอย่างเท่าเทียมจะทำให้เกิดความราบรื่นในการทำงาน มีความเคารพซึ่งกันและกันทั้งต่อผู้บริหารและพนักงานในระดับเดียวกัน

 

อย่าลืมนะครับว่า การเป็นผู้บริหารนั้น หลายๆ คนก็อาจไปถึงจุดนั้นได้ แต่การเป็นผู้บริหารที่ดี ที่ไม่ใช่แค่เพียงตำแหน่งจะทำให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีความอุ่นใจ เชื่อถือ อันจะนำไปสู่การยอมรับ และพร้อมจะเป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่ช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และยังทำให้เกิด Passion ในการทำงานที่ไม่ยอมแพ้ต่อทุกอุปสรรค ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ RS GROUP เองก็นำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเช่นกันครับ