Back

RS Group Building อาคารที่มีมากกว่าความสวยงาม แต่มาพร้อมแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงานควบคู่กันด้วย

ส่งต่อข่าวนี้
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Copy Link

RS Group Building อาคารที่มีมากกว่าความสวยงาม

แต่มาพร้อมแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงานควบคู่กันด้วย”

การันตีบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยรางวัล MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6

บริษัท อาร์เอส (จำกัด) มหาชน หรือ อาร์เอส กรุ๊ป รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน MEA ENERGY AWARDS ประเภทอาคารสำนักงาน ประจำปี 2564 จากการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งตอกย้ำให้เห็นว่า อาร์เอส กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน ด้วยการออกแบบอาคารที่มีแนวคิดด้านการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานจาก MEA พร้อมเดินหน้าโครงการด้านความยั่งยืนในทุกมิติ

ทั้งนี้ อาร์เอส กรุ๊ป ตระหนักดีว่าในปัจจุบันนี้จำนวนประชากรของโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานธรรมชาติจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์และระบบนิเวศน์โดยรวม จึงได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คือ มุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานในด้านการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า อนุรักษ์ธรรมชาติ คำนึงถึงผลกระทบตลอดสายโซ่อุปทาน รวมถึงพิจารณาลงทุนร่วมกับพันธมิตรที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

พร้อมผนวกการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ว่า PLANET : Eco Effective & Waste Management บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อลดของเสียในกระบวนการธุรกิจ พร้อมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นและคงอยู่ต่อไป ด้วยกรอบการดำเนินงานที่ครอบคลุมการประหยัดพลังงาน อนุรักษ์ธรรมชาติ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ

โดยตั้งเป้าหมายระยะยาวด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายในปี 2568 ที่สอดรับกับกลยุทธ์ได้แก่

  • ลดปริมาณการฝังกลับขยะ ร้อยละ 30
  • ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำ ร้อยละ 10
  • เพิ่มบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 50

คุณวิทวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “สำนักงานใหม่ของอาร์เอส กรุ๊ป เป็นอาคารที่มีแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงาน สร้างขึ้นภายใต้คอนเซปต์ ทันสมัย เรียบง่าย และยั่งยืน (Minimal design, Simple space & Timeless) โดยเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับอาคารและสื่อถึงภาพลักษณ์ของ อาร์เอส กรุ๊ป ตามแนวทางมินิมอล และลดทอนการใช้วัสดุสิ้นเปลือง ขณะที่ภายในอาคารมีการจัดสรรและใช้พื้นที่ได้อย่างเป็นประโยชน์ครบทุกมิติเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงาน และเป็นอาคารที่ประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เพื่อทำหน้าที่จัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมในอาคาร รวมถึงการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและตรวจตราระบบการทำงานภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ”

นอกจากการบริหารอาคารตามแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงานแล้ว อาร์เอส กรุ๊ป ยังมีนโยบายการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย โดยตั้งแต่ปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ “แยก แลก รักษ์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ ซึ่งที่ผ่านมา2 สามารถนำกระดาษใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลไปแล้วกว่า 12 ตัน ซึ่งเทียบเท่าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กว่า 8,000 กิโลกรัม และลดการตัดต้นไม้ได้กว่า 200 ต้น และ โครงการ “RS NET ZERO: Think-ก่อน-ทิ้ง Plastic” ที่นำขวดน้ำพลาสติกกลับเข้าสู่รกระบวนการรีไซเคิล ที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานในองค์กร

เราสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ว่าการใช้พลังงานและทรัพยากรเป็นเรื่องใกล้ตัว ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ต้องร่วมมือกันรักษาและใช้ให้เกิดประสิทธืภาพสูงสุด และควรนำทรัพยากรใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการเพื่อใช้ใหม่ เพื่อแก้วิกฤติการขาดแคลนทรัพยากรที่กำลังเกิดขึ้นและก่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน