โครงการ Paper Merci “แยก แลก รักษ์”

ส่งต่อข่าวนี้
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Copy Link

โครงการ Paper Merci “แยก แลก รักษ์”

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS Group โดยคุณวิทวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และคุณนิธิกานต์ จิตเจริญ ผู้อำนวยการสายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและอาคาร คุณกิตติศักดิ์ โลหะปราการ จัดทำโครงการ Paper Merci “แยก แลก รักษ์” คัดแยกกระดาษที่ไม่ใช้แล้วประเภทต่างๆ จากในสำนักงานของ RS Group อย่างถูกวิธี ก่อนนำไปแลกเป็นกระดาษใหม่จากบริษัท SCGP เพื่อกลับมาใช้ในสำนักงาน เพื่อช่วยลดการก่อให้เกิดขยะภายในองค์กร ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง ซึ่งตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาทาง RS Group สามารถคัดแยกกระดาษเก่าเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากกว่า 7,280 กิโลกรัม และแลกเป็นกระดาษใหม่เพื่อนำกลับมาใช้ในองค์กรได้ถึง 200 รีม (100,000 แผ่น) ลดการตัดต้นไม้ได้สูงถึง 124 ต้น นับเป็นจุดเริ่มต้นโครงการที่ดีที่ทางองค์กรจะยังคงดำเนินการต่อไปในอนาคต เพื่อรณรงค์และมุ่งเน้นการดำเนินงานทางธุรกิจควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก คุณดนัยเดช เกตุสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน ร่วมด้วยคุณเอกชัย ดนุจร, คุณพงศ์นรินทร์ ชวนะนิกุล และคุณวรษา ลิมปนดุษฎี ทีมผู้บริหารจากบริษัท SGCP มาร่วมส่งมอบกระดาษ เพื่อแสดงถึงการเป็นคู่ค้าที่ดีและมีแนวคิดที่สอดคล้องต่อการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน