Back

Town Hall Meeting กิจกรรมสำคัญเพื่อสร้างทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งของชาวอาร์เอส

ส่งต่อข่าวนี้
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Copy Link

Town Hall Meeting กิจกรรมสำคัญเพื่อสร้างทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งของชาวอาร์เอส

หลังจากที่ RS GROUP ได้ย้ายสำนักงานใหญ่แห่งใหม่มายังถนนประเสริฐมนูกิจ และได้ทำการรีแบรนด์ดิ้งพร้อมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและการสร้างความสุขให้แก่ผู้คนแล้วนั้น 

ทีมผู้บริหารของ RS GROUP ยังได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทุกคน ถึงความหมายความสำคัญของค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมของชาวอาร์เอส รวมไปจนถึงพันธกิจขององค์กร ที่ทุกคนล้วนมีส่วนในการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ด้วยการจัดกิจกรรม Town Hall ณ ห้อง Rose Hall ภายในอาคารอาร์เอส กรุ๊ป เพื่อพูดคุยถึงวิสัยทัศน์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กรและบริษัทในเครือ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับรู้และเข้าใจถึงภาพใหญ่ที่เป็นเป้าหมายหลัก รวมทั้งยังเป็นการสร้างความเป็น Teamwork ซึ่งนับเป็น culture ที่สำคัญของพนักงานทุกคน และยังเป็นการอัพเดทผลข้อมูลข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้พนักงานได้ทราบพร้อมกัน พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถส่งคำถามถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรงเพื่อลดช่องว่างในการสื่อสารได้อีกด้วย

สำหรับกิจกรรม Town Hall จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส โดยที่ผ่านมาได้จัดไปแล้ว 2 ครั้ง คือ เดือนสิงหาคม และธันวาคม 2563