Back

Manager, Producer (News)

Key Responsibilities

 • เรียบเรียง จัดกลุ่มข้อมูลข่าวประจำวัน เพื่อส่งให้ทีมออกแบบสร้างสรรค์เป็นงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือตัด
  ต่อคลิปภำพเคลื่อนไหว
 • สืบค้น จัดเตรียมภาพขาว หรือภาพเหตุการณ์เกี่ยวกับข่าว จากคลังข้อมูล เพื่อนำมำใช้ประกอบกับการตัด
  ต่อคลิปหรือทำเพจภาพประกอบข่าว
 • ควบคุมและตรวจสอบ งานด้าน Production ข่าวทั้งหมดให้สมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ภาพข่าว และกราฟิก ให้
  เป็นอย่างถูกต้องตามข้อบังคับของ กสทช
 • ควบคุมการออกอากาศ รายการ ทั้งภาพ เสียง และคลิปinsert ตามรันดาน์
 • ควบคุมการ PR / การนำเสนอขายสินค้ำ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ำ ภายในรายการ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Application Form

* All fields are required