Back

Manager, AR (Finance Receivable)

ดูแลงานด้านลูกหนี้จัดทำ Report / วิ เคราะห์ลูกหนี้ /GL ลูกหนี้

 • จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน (Aging) พร้อมกระทบยอดให้ตรงกับ GL
 • จัดทำรายงาน Cashflow รายสัปดาห์/รายเดือ
 • จัดทำข้อมูลรายงานค่าเผื่อลูกหนี้พร้อมเอกสารของแต่ละ BU  ให้ Audit
 • จัดทำหนังสือทวงหนี้ ลูกหนี้  ที่เกินกำหนด 61-90 วัน / 91วันขึ้นไป
 • จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีขายลูกหนี้ พร้อมกระทบยอดให้ตรงกับGL / กระทบยอดภาษีขายไม่ถึงกำหนด กับลูกหนี้การค้า
 • ตรวจสอบรายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย พร้อมกระทบยอดให้ตรงกับGL
 • จัดทำNote AR สำหรับ Audit  ในแต่ละไตรมาส
 • จัดทำและเปิดหน้าบัญชีลูกหนี้ใหม่ (Customer)
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์เครดิตเทอมลูกหนี้ประจำปี
 • ควบคุมตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้และการบันทึกใบสำคัญขาย (SV) ให้ถูกต้องครบถ้วน
 • ควบคุมตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีและการบันทึกใบสำคัญรับ (RV) พร้อมเอกสารประกอบการรับเงิน
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ : 

 • จบปริญญาตรี ด้านบัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ (AR) อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS Office (Word/Excel) ได้เป็นอย่างดี
 • หากเคยผ่านการใช้โปรแกรม SAP มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี GL งานขายช่องทางจัดจำหน่ายร้าน / สาขา และ Market Place  : Shopee/Lazada/Line Shop/TikToK/Facebook ฯลฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบในหน้าที่ มีปฎิภาณไหวพริบ มีความคล่องตัวสูงในการทำงาน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีภาวะการเป็นผู้นำที่ดี และทำงานภายใต้ความกดดันได้

Application Form

* All fields are required