Back

Manager, Sound Engineer

Job description

  1. ดูแลงานการจัดกิจกรรมภายในองค์กร ในพื้นที่พิเศษภายในอาคา และสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
  2. การเตรียมแผนงาน สรุปแผนงานความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน เพื่อรองรับกิจกรรมขององค์กร
  3. ประสานงานการแจ้งใช้-การขอใช้พื้นที่ทั้งภายนอกและภายในกับฝ่ายวิศวะกรรมอาคาร (ยกเว้นพื้นที่พิเศษ)
  4. ดูแลตรวจเช็คชุดเครื่องเสียง-ไมค์ห้องประชุมอาคารงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมองค์กร
  5. จัดทำเอกสารด้านการจัดทำสัญญาซื้อขายประกันการดูแลจอภาพ ทำสัญญาระบบ MATV

Qualification

  • ปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานกะเวลาได้
  • มีประสบการณ์ 5 ควบคุมระบบเสียงภายในอาคาร หรือระบบที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของการปรับแต่งและการใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งแบบระบบดิจิตอล และระบบอนาล็อก
  • มีความรู้พื้นฐานในงาน OB เพื่อสื่อสาร เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงร่วมกับทีมงาน Broadcast และ ทีม Event ในการจัดงานต่างๆได้

 

Application Form

* All fields are required