Back

Officer, News Reporter

กิจกรรมหลักของงำนที่ต้องปฏิบัติ (Key Activities)

  • เสาะแสวงหา เจาะข่าวและทำข่าวด้วยวิธีการ สัมภาษณ์ สอบถาม เข้าร่วมฟังที่ประชุมแถลงข่าวการสัมนา
  • คัดเลือกประเด้นกข่าวนำเสนอในแต่ละวัน
  • สร้างสรรค์ประเด็นข่าว และวิธีการนำเสนอใหม่ๆ เเละตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อข่าว
  • ทำสก๊ปข่าว เรียบเรียงข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าว – ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รรับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตข่าว อย่างน้อย 1 ปี ด้านข่าวโทรทัศน์ / ข่าวภาพสนาม
  • มีประสบการณ์การทำข่าว จับประเด็น ต่อยอดวิเคราห์ประเด็น และสื่อสารรายงานข้อมุลข่าวสารได้ถูกต้องและเเม่นยำ
  • มีทักษะการใช้ภาษาไทยเเละการเรียบเรียงประเด็น

Application Form

* All fields are required