Back

Officer, Safety

รายละเอียดงาน

 • วิเคราะห์แผนงานหรือโครงการและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆและเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างเพื่อปรับใช้
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้างและบังคับใช้
 • รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งภายในองค์กรและคลังสินค้า
 • จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยฯ ตามกฎหมายกำหนด และ Support กิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน, ความปลอดภัยฯ ของพื้นที่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดจากการทำงาน
 • จัดทำเอกสารและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยฯ รายงานผลทุก 6 เดือน
 • งานติดต่อ ควบคุมงานกับ Supplier ที่เกี่ยวข้อง ในวันหยุดได้ – งานจัดเตรียมพื้นที่สำหรับกิจกรรมขององค์กร ตามที่ได้รับมอบหมายร่วมกับทีมได้
 • งานประสานงานเพื่อจัดเตรียมข้อมูลให้กับสายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรี สาธารณสุข(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) หรือ เทียบเท่าตามหลักเกณฑ์กำหนด
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 – 5 ปี การบริหารและจัดการงานด้านความปลอดภัย,อาชีวอนามัย,สภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามที่กฎหมายความปลอดภัยฯกำหนด
 • มีความรู้ความชำนาญในการจัดทำแผนงานฯ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดีมาก
 • มีความขยันอดทน รับผิดชอบในงานที่ได้มอบหมาย
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เรียนรู้งานใหม่ๆได้ตลอดเวลา
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารได้ในระดับดี

Application Form

* All fields are required